فوتر

مشخصات کارت بانکی

شماره کارت جهت واریز کارت به کارت:

1128 0623 8311 5859

بانک تجارت – به نام امید جلالوند

فوتر